Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo.

 Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej e-usługi dla mieszkańców Radomia.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


  • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zespół ds. dostępności

W Urzędzie Miejskim w Radomiu funkcjonuje zespół ds dostępności z którym może kontaktować się każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która w urzędzie będzie chciała załatwić sprawę urzędową i będzie potrzebować wsparcia.

Kontakt z zespołem ds. dostępności

Jan Gniadek tel. (48) 36 20 222, adres do korespondencji: ul. Kilińskiego 30,  26-600 Radom
e-mail: bag@umradom.pl, dostepnosc@umradom.pl 

Karol Mostowski tel. (48) 36 20 735, adres do korespondencji: ul. Kilińskiego 30,  26-600 Radom
e-mail: bhp@umradom.pl, dostepnosc@umradom.pl 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do 
Rafała Kościukar.kosciuk@umradom.pl, numer telefonu (48) 36 20 531.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umowieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. 
Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo alternatywnego sposobu dostępu do ww. informacji, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kilińskiego 30.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób mających kłopoty z wchodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim, znajdujący się przy schodach po lewej ich stronie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome czy słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Po wejściu do budynku została poprowadzona ścieżka dla osób niewidomych składająca się z wzdłużnych pasów i punktowych pól uwagi prowadząca do planu tyflograficznego w alfabecie Braille’a przedstawiającego rozkład pomieszczeń na parterze budynku oraz do windy i Biura Obsługi Mieszkańca, które zlokalizowane jest na wprost wejścia za przeszklonymi drzwiami. Pomieszczenie wyposażone jest w merytoryczne stanowiska do obsługi mieszkańców. Na 1 piętrze budynku ścieżka dla osób niewidomych prowadzi od windy do Sekretariatu Prezydenta Miasta Radomia.

Wewnątrz budynku dostępne są windy z poziomu parteru, usytuowane po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańca.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach: 1,2,3.

Na każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową. W ww. toalecie na parterze występuje system przywoławczy dla osób potrzebujących pomocy.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępna przenośna pętla indukcyjna oraz lupa powiększająca zlokalizowana w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Na parterze budynku przy drzwiach ogólnodostępnych pomieszczeń obsługowych występują oznaczenia w alfabecie Braille’ a, oznaczenia występują również na 1 piętrze budynku przy drzwiach do sekretariatów prezydenckich oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta na 3 piętrze.

W budynku występują oznaczenia kontrastowe elementów przeszklonych, progów i schodów oraz piktogramy.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

 

Budynek 2: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Żeromskiego 53

Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Żeromskiego oraz od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego.

Do wejść od ul. Staszica i Żeromskiego prowadzą schody oraz podjazdy dla osób mających kłopoty z wchodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim, znajdujące się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome czy słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda dostępna z poziomu parteru od ul. Staszica.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim częściowo dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach: 1,2,3.

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku urzędu – wejście od ul. Niedziałkowskiego wyposażona w system przywoławczy dla osób potrzebujących pomocy.

W budynku znajdują się również toalety dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową. Na parterze budynku przy ul. Żeromskiego 53 toaleta dodatkowo wyposażona w przywoławczy dla osób potrzebujących pomocy.

Przed budynkiem od strony ul. Staszica wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej oraz lupy powiększającej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku występują oznaczenia kontrastowe elementów przeszklonych, progów i schodów oraz piktogramy, a także tablica informacyjna z powiększonym drukiem przy wejściu od ul. Żeromskiego.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

 

Budynek 3: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Moniuszki 9

Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Moniuszki (wewnątrz dziedzińca – klatka 1 i klatka 2) oraz od ul. Sienkiewicza- winda.

Przy wejściu z poziomu chodnika (poziom – 1)od ul. Sienkiewicza znajduje się winda, która prowadzi na każde z pięter budynku (poziomy: 0, 1, 2). Drzwi są wyposażone w mechanizm automatycznego otwierania wywoływany przez system bezdotykowy/zbliżeniowy umiejscowiony po prawej stronie uchwytu drzwi (patrząc od zewnątrz). Od drzwi do windy została poprowadzona ścieżka dla osób niewidomych składająca się z wzdłużnych pasów i punktowych pól uwagi prowadząca do planu tyflograficznego w alfabecie Braille’a przedstawiającego rozkład pomieszczeń na parterze budynku oraz do windy. Ścieżka dla osób niewidomych została poprowadzona do pomieszczeń obsługowych na 1 i 2 piętrze budynku. Wejścia od strony ul. Moniuszki (wewnątrz dziedzińca) dostępne z pozycji parteru. Tuż za wejściami znajdują się schody. Wejścia te nie są wyposażone w podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest platforma przyschodowa, która znajduje się na korytarzu na 1 piętrze.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (poziom 0), piętrze 1 oraz częściowo na piętrze 2.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2 miejsca przy ul. Moniuszki i 2 miejsca przy ul. Sienkiewicza).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępna przenośna pętla indukcyjna oraz lupa powiększająca zlokalizowana w pokoju nr 2A.

W budynku przy drzwiach ogólnodostępnych pomieszczeń obsługowych występują oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W budynku występują oznaczenia kontrastowe elementów przeszklonych, progów i schodów oraz piktogramów a także tablica informacyjna z powiększonym drukiem przy wejściu od ul. Sienkiewicza.

W budynku jest dostępny pokój cichej obsługi.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

 

Budynek 4: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Rynek 1

Do budynku ratusza prowadzą 3 wejścia: od Rynku oraz dwa od wewnątrz dziedzińca przy ul. Wolność.

Do wejścia od strony Rynku prowadzą schody. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim dostaną się do budynku podjazdem od strony dziedzińca od ul. Wolność.

Nad wejściami niema głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wewnątrz budynku dostępna jest winda znajdująca się na parterze.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (od strony Rynku).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępna przenośna pętla indukcyjna oraz lupa powiększająca zlokalizowana w pokoju nr 3.

Przy wejściu od strony Rynku została poprowadzona ścieżka dla osób niewidomych składająca się z wzdłużnych pasów i punktowych pól uwagi prowadząca do planu tyflograficznego w alfabecie Braille’a przedstawiającego rozkład pomieszczeń na parterze budynku.

W budynku występują oznaczenia kontrastowe elementów przeszklonych, progów i schodów, a także tablica informacyjna z powiększonym drukiem przy wejściu od Rynku.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

 

Budynek 5: Urząd Miejski w Radomiu, Rynek 14/ Rynek 15

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od Rynku oraz od ul. Grodzkiej.

Do wejścia od strony Rynku prowadzą schody. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim dostaną się do budynku od strony ul. Grodzkiej- wejście bezpośrednio z poziomu chodnika.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

W budynku jest zainstalowany Dźwiękowy System Ostrzegania przed zagrożeniem pożarowym.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wewnątrz budynku dostępna jest winda znajdująca się na parterze.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 i 2 piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a oraz zastosowane oznaczenia kontrastowe.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

 

Budynek 6: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Traugutta 31/33

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujący się po prawej stronie schodów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy (parter).

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

 

Budynek 7: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Reja 5

Do budynku prowadzą 4 wejścia.

Do dwóch wejść od strony ul. Reja prowadzą schody, tuż przy schodach z poziomu chodnika znajduje się wejście do podnośnika pionowego dla osób mających kłopoty z wchodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim.

Toaleta, w tej części budynku, dostosowana jest dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne sąkorytarze i pomieszczenia na drugiej kondygnacji.

Do dwóch wejść do budynku od strony Placu Reformacji prowadzą schody oraz winda dostępna bezpośrednio z poziomu chodnika (poziom -1), która prowadzi na parter oraz pierwsze piętro.

Dla osób poruszających się, w tej części budynku, na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1 piętrze.

Toalety, w tej części budynku, znajdują się na każdej kondygnacji (nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu).

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

 

Budynek 8: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Struga 1

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Wejście znajduje się za furtką ogrodzenia. Do wejścia prowadzą dwa schodki. Tuż obok usytuowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy (parter).

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku dostępna jest toaleta dostosowana dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo ministerstwa rozwoju.

Logo mazowiecka jednostka.

Logo mazowsze serce polski.